Strategia pracy w Regionalnym Stowarzyszeniu Diabetyków na lata 2014–2019

 • Opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę.
 • Działalność edukacyjna, rehabilitacyjna i integracyjna.
 • Promocja zdrowego stylu życia, poprawa jakości życia ludzi chorych, starszych i  niepełnosprawnych.
 • Przeprowadzanie akcji profilaktycznych, wczesne wykrywanie cukrzycy poprzez badania przesiewowe  w  miastach, gminach i sołectwach  powiatu.
 • Organizowanie imprez integracyjnych, biesiad.
 • Podnoszenie sprawności fizycznej.
 • Organizowanie Konferencji Naukowych.
 • Wzrost świadomości społecznej na temat cukrzycy.
 • Współpraca z mediami, samorządem lokalnym.
 • Poprawa jakości usług medycznych.
 • Zorganizowanie grup wsparcia.
 • Pomoc psychologiczna i prawna.
 • Aktywizacja społeczna, psychologiczna osób starszych, niepełnosprawnych.
 • Umocnienie więzi koleżeńskich w środowisku diabetyków.
 • Wzajemne wspieranie oraz kształtowanie zwyczajów samopomocowych i życzliwości.
 • Wyjazdy na turnusy rehabilitacyjno – szkoleniowe.
 • Pisanie długofalowych programów edukacyjno – terapeutycznych dla członków stowarzyszenia i ich rodzin.
 • Współpraca z innymi organizacjami społecznymi o podobnym profilu.