Rozdział VII - Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

 Rozdział VII

§ 40

  1. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/ 3 głosów. Przy obecności członków zwyczajnych uczestniczących w walnym Zebraniu.
  2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zadecyduje o majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.
§ 41
  1. Stowarzyszenie ma prawo prowadzić działalność gospodarczą.
  2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
  3. Środki zdobyte z działalności gospodarczej przekazane zostaną na    działalność statutową Stowarzyszenia.