Rozdział VI - Majątek Stowarzyszenia

 

 ROZDZIAŁ VI

§38

Majątek Stowarzyszenia stanowią:
 1. Ruchomości i nieruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  a.  wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
  b.  wpływy z działalności statutowej odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej,
  c.  dotacje,
  d.  zapisy i darowizny,

           e. zbiórki publiczne.

3. Statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów   wymienionych w art 3. ust. 3 punkt 1 i 4 zabraniają

a.  udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w   stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”
b.  przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach   innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie  to następuje bezpłatnie  lub na preferencyjnych warunkach.
c.  wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organu lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku  do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio  wynika ze statutowego  celu  organizacji
d.  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z  zastrzeżeniem  przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.
§ 39
 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby tj. Prezes i Wiceprezes lub skarbnik.
 2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy : - Prezesa i Wiceprezesa lub Sekretarza Zarządu.
 3. Przy rozwiązaniu Koła Terenowego  majątek  trwały i nietrwały przejmuje Zarząd Stowarzyszenia  wraz z całą dokumentacją.