Rozdział V - Koło Terenowe Stowarzyszenia

 Rozdział V

§ 30

 1. Terenem działania Koła Terenowego może być dzielnica, gmina, zakład, szkoła itp.
 2. Koło Terenowe musi liczyć co najmniej 10 osób.
§ 31

Władzami Koła Terenowego są:
 1. Walne Zebranie Członków Koła Terenowego.
 2. Zarząd Koła Terenowego.
 3. Komisja Rewizyjna Koła Terenowego liczącego powyżej 100 członków  zwyczajnych.
§ 32
 1. Walne Zebranie Koła Terenowego jest najwyższą jego władzą.
 2. Walne Zebranie Koła Terenowego może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Do zadań Walnego Zebrania Członków Koła Terenowego należy:
  1. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła Terenowego,
  2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła Terenowego,
  3. uchwalanie programu działania Koła Terenowego,
  4. wybór Zarządu Koła ,
§ 33
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła Terenowego zwoływane jest przez jego Zarząd raz na rok.
 2. Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania Członków Koła Terenowego, miejscu i porządku obrad powinno być wysłane członkom Koła na 30 dni przed datą Walnego Zebrania.
§ 34
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła Terenowego może odbywać się w każdym czasie jest zwoływane przez Zarząd Koła Terenowego:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
  3. Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  4. na żądanie 1/2 liczby członków.
§ 35
Zarząd Koła Terenowego:
 1. Zarząd Koła Terenowego składa się z 3 – 7 członków wybranych przez Walne Zebranie członków tego Koła, z pośród których wybiera się ; Prezesa , Wice Prezesa, Sekretarza i skarbnika.
§ 36
Do zakresu działania Zarządu Koła Terenowego należy:
 1. kierowanie działalnością Koła Terenowego,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła Terenowego oraz wytycznych władz wyższych Stowarzyszenia ,
 3. opracowanie planów działania , preliminarzy budżetowych ,wniosków i sprawozdań,
 4. gospodarowanie środkami finansowymi i zarządzanie majątkiem Koła Terenowego w ramach posiadanych pełnomocnictw,
 5. przyjmowanie do Koła Terenowego nowych członków,
 6. skreślanie z listy członków .
Posiedzenia Zarządu Koła Terenowego odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu .
                            
§ 37

Komisja Rewizyjna Koła Terenowego działa na podstawie regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia .