Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
 4. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i innych władz Stowarzyszenia  trwa 6 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych  członków Stowarzyszenia. Wybór władz Stowarzyszenia następuje   spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 5. Uchwały władz  Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków, uczestniczących w Zebraniu o ile statut nie stanowi inaczej.
 6. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania z pośród członków stowarzyszenia, pod warunkiem ze liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie zarząd zwołuje walne zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
§ 13

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 14

Do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
 1. Uchwalenie programów działania Stowarzyszenia,
 2. Wybór i odwoływanie Członków Zarządu Stowarzyszenia,
 3. Wybór Komisji Rewizyjnej,
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Władz Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.
§ 15

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
 1. Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
 2. Z głosem doradczym - członkowie wspierający  Stowarzyszenia.
§ 16

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, powiadamiając członków o miejscu, proponowanym porządku obrad na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Obradami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kieruje Prezydium w składzie:
  • Przewodniczący,
  • Sekretarz,
  • Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego
§ 17
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust.1 pkt.b,c.
 3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Stowarzyszenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie lub w trybie, określoną w statucie uprawnioną władzą do jego zwołania jest  Komisja Rewizyjna.
 4. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 18
Zarząd Stowarzyszenia
 1. Zarząd  składa się od 7 do 10 osób. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie biorący udziału w posiedzeniach zarządu bez usprawiedliwienia, mogą być odwołani ze składu Zarządu.
§ 19

Do zakresu Zarządu Stowarzyszenia należy:
 1. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Określenie szczegółowych kierunków i programów działania   Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności.
 5. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzenie rocznych,  sprawozdań finansowych.
 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 7. Powoływanie i rozwiązywanie jednostek - Kół Terenowych określenie zasięgu ich działania oraz siedziby.
 8. Koordynowanie i nadzór działalności jednostek terenowych.
 9. Zawieszenie w czynnościach Zarządu Kół Terenowych, jeśli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia.
 10. Określenie wysokości opłaty wpisowej, składek członkowskich i zasad zwalniania z obowiązku ich płacenia.
 11. Zawieszania uchwał Zarządów Kół Terenowych w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz    uchwałami władz nadrzędnych.
 12. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 13. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążeniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia.
 14. Uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi Statutu w tym regulaminów Kół Terenowych.
 15. Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne.
 16. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji.
 17. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz uchwalanie zasad jej prowadzenia.
 18. Uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.
 19. Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia godności Honorowego Członka Stowarzyszenia i Prezesa Honorowego.
 20. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Kół Terenowych w sprawach określonych w pkt.11 oraz w sprawach odmowy przyjęcia w  poczet członków zwyczajnych.
 21. Określenie,  jakie rodzaje działalności pożytku publicznego są odpłatne, a jakie nie odpłatne.
§ 20

 1. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator organizacji pożytku publicznego odpowiada wobec tej organizacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu organizacji pożytku publicznego, chyba, że nie ponosi winy.
 2. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru, oraz likwidator organizacji pożytku publicznego, powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wykonującej zawodowego charakteru swojej działalności,
 3. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator organizacji pożytku publicznego, wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest zobowiązany dokonać przy tym należytej staranności.
 4. Jeżeli szkodę, o której w ust. 1 wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.

§ 21

Zarząd Stowarzyszenia może powoływać zespoły pomocnicze, komisje problemowe, określające ich skład, działania oraz termin zakończenia prac

 1. Posiedzenia zarządu Stowarzyszenia, zwołuje prezydium zarządu Stowarzyszenia, z własnej inicjatywy, lub na wniosek co najmniej 2/3 ilości głosów zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 2. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2  członków zarządu Stowarzyszenia.
 3. W posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym  

              a. Prezesi Zarządów Kół Terenowych

              b. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

              c. Osoby zaproszone przez Zarząd

 §22

Członkowie organu zarządzającego

 1. Nie mogą być osobami, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej.
 2. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni. 

§23

 1. Zarząd wybiera z pośród siebie prezydium, w ilości 5 członków, tj. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i jednego członka prezydium.
 2. W okresie pomiędzy posiedzeniami zarządu stowarzyszenia pracami stowarzyszenia i zarządu kieruje prezydium.


§ 24
Do obowiązków Prezydium Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
 1. Wykonywanie uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia.
 3. Bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek  organizacyjnych Stowarzyszenia
 4. Powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doraźnym i opiniodawczym.
§ 25
 1. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego  nieobecności (wyjazd lub choroba) wyznaczony Wiceprezes. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 2. Prezes Zarządu Stowarzyszenia składa Zarządowi sprawozdanie z działalności Prezydium w okresie między posiedzeniami Zarządu   Stowarzyszenia.
§ 26

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest władzą powołaną  do kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 do 5  członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
 4. ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru.
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stopniu pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 27
 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co  najmniej raz w roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/ 2 ogólnej  liczby członków.
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
 1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 2. Kontrola opłacalności składek Stowarzyszenia.
 3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
 4. Przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia i jego władz.
 5. Uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnych.
 6. Nadzór i kontrola pracy podległych Komisji Rewizyjnych.
 7. Kontrola Kół Terenowych w których nie ma Komisji Rewizyjnych oraz na zlecenie Zarządu Stowarzyszenia.

§ 29

Decyzja o wykluczeniu z szeregów Stowarzyszenia może nastąpić po stwierdzeniu:
 1. jaskrawego łamania postanowień statutu,
 2. braku aktywnego, nieusprawiedliwionego, udziału w pracach  Stowarzyszenia,
 3. popełnienia czynu nie dającego się pogodzić z zasadami współżycia społecznego.