Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5
 1. Członkostwo może przybierać formy:
  1. członkostwa zwyczajnego,
  2. członkostwa wspierającego,
  3. członkostwa honorowego,
 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne  posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, chorujące na  cukrzycę lub zagrożeni cukrzycą, rodzice lub opiekunowie chorego  na cukrzycę, osoby pracujące na rzecz chorych na cukrzycę.  Dzieci chore na cukrzycę do lat 16 mogą za zgodą swoich opiekunów  prawnych należeć do Stowarzyszenia, jednak nie biorą udziału w głosowaniu uchwał i nie posiadają praw wyborczych.
§ 6
 1. Kandydat na członka zwyczajnego przedkłada Zarządowi pisemną  deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, Kół Terenowych.
 3. Od uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.
§ 7
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności deklaruje składkę członkowską lub pomoc finansowo - rzeczową.
 2. Przyjęcie i skreślenie z listy członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia lub  Koła Terenowego.
§ 8
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie  zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego  nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Koła Terenowe mają prawo wnioskować do Zarządu Stowarzyszenia o nadanie tytułów honorowych.
§ 9
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystać z pomocy i urządzeń Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków,
  3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  4. obecności na posiedzeniach władz wszystkich szczebli rozpatrujących ich sprawę.
  5. członek stowarzyszenia moze również wykonywać świadczenia na rzecz Stowarzyszenia, którego jest członkiem.
 2. Członkowie wspierający  mają prawo wymienione w pkt. b, c, d, e.
§ 10

Członkowie Stowarzyszenia, również wspierający  mają obowiązki i prawa:
 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszeń.
 3. Regularnie opłacać składkę członkowską.
§ 11

Członkostwo wygasa przez:
 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie organom wskazanym w § 6 pkt.2
 2. Skreślenie z listy  uchwałą Zarządu z powodu nie opłacenia składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy.
 3. Śmierć członka  lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego.