Rozdział II - Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji

§ 3
Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Opieka i pomoc dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych  chorych na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków stowarzyszenia i ich rodzin a w szczególności:
  1. dzieci i młodzieży - rodziców lub opiekunów prawnych,
  2. osób starszych, niepełnosprawnych,
  3. młodzieży z rodzin patologicznie zagrożonych,
  4. niewidomych i niedowidzących,
  5. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę,
  6. integrowanie diabetyków, tworzenie wsparcia psychologicznego w celu zaakceptowania cukrzycy przeciwko wykluczeniu społecznemu,
  7. działania prewencyjne cukrzycy w środowisku lokalnym - organizowanie akcji - wczesne wykrywanie cukrzycy.
 2. Otaczanie chorych na cukrzycę pomocą i opieką, a w szczególności:
  1. ułatwianie dostępu do specjalistycznych placówek społecznej służby zdrowia,
  2. organizowanie  i prowadzenie  edukacji diabetologicznej wśród chorych  jak i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy i jej skutkach oraz samokontroli poprzez;
   - działalność wydawniczą, szkolenia, prasę, radio,  telewizję, Internet,
  3. wspomaganie programów edukacyjnych w zakresie opieki diabetologicznej,
 3. Pomoc i zaopatrzenie w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, literaturę niezbędną  choremu na cukrzycę.
 4. Zaspakajanie ich potrzeb kulturalnych, kultury fizycznej, sportu i turystyki, a przede wszystkim leczniczych.
 5. Szerszego dostępu do lecznictwa rehabilitacyjno-sanatoryjnego.
 6. Organizowanie  turnusów   szkoleniowo - rehabilitacyjnych pod nadzorem specjalistów  z dziedziny diabetologii.
 7. Ochrona interesów diabetyków, którzy mogliby zostać zagrożeni wskutek naruszenia przez jakikolwiek podmiot przepisów obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 8. Integracja środowiska  diabetyków i sympatyków  poprzez właściwe kształtowanie  wzajemnych stosunków  pomiędzy członkami stowarzyszenia, opartych na zasadzie równości praw i obowiązków wzajemnej  pomocy,   życzliwości , szacunku i koleżeństwie poprzez organizowanie wspólnego wypoczynku, sportu, zabawy, imprez kulturalnych, uroczystości jubileuszowych. 
 9. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych dzieci i młodzieży, inwalidów oraz osób w podeszłym wieku chorych na cukrzycę lub dodatkowo uzależnionych.
 10. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych  i samorządowych poprzez inspirowanie podejmowania tematyki opieki diabetologicznej przez sejm, rząd, Ministerstwo Zdrowia, organy lokalnej  władzy i samorządowe oraz aktywny udział w nich. 
 11. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi.
 12. Tworzenie prężnych struktur Stowarzyszenia dzięki docenieniu i wsparciu społecznej pracy, zapału i zaangażowania działaczy.
 13. Dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej.
 14. Realizacja zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego, zgodnych z celami Statutu Stowarzyszenia. 
 15. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych n a cukrzycę. Jako organizacja pozarządowa wykonuje zadania publiczne w zakresie:
  • ochrony i promocji zdrowia
  • działań na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych
  • edukacji diabetologicznej
  • działalności  charytatywnej
  • wypoczynku dzieci i młodzieży
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • promocja i organizowanie wolontariatu
§ 4
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele:
  1. promocja wszelkich działań pro-zdrowotnych i profilaktyki, o tematyce cukrzycy i chorób układu krążenia
  2. współpraca na zasadzie partnerstwa z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnym lub zbliżonym  zakresie działania,
  3. inicjatywy legislacyjne oraz inspirowanie zmian  w systemie prawnym w zakresie zahamowania tendencji wzrostowych cen na leki ratujące życie, jak insulina i doustne leki hipoglikemizujące i inne   preparaty stosowane w cukrzycy i jej powikłaniach oraz sprzętu do samo kontroli i iniekcji,
  4. bieżące analizowanie  warunków zdrowotnych, socjalno – bytowych i możliwościach leczniczych osób w & 3 punkt 9,
  5. pozyskiwanie  i gromadzenie w miarę możliwości funduszy na cele rehabilitacyjne, socjalne i organizacyjne Stowarzyszenia,
  6. współpraca z Ministerstwem Zdrowia i podległymi  mu strukturami  organizacyjnymi w zakresie poprawy lecznictwa diabetologicznego i rehabilitacyjnego,
  7. organizowanie Konferencji Naukowych, Sympozjów, w tym  uroczystości związanych ze Światowym Dniem Walki z Cukrzycą
  8. udzielanie pomocy i doradztwa prawnego członkom stowarzyszenia,
  9. organizowanie wypoczynku, wycieczek i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, w tym osób chorych na cukrzycę
  10. wspieranie   lokalnych działań edukacyjnych, samopomocowych, turystycznych, kulturalnych służących integracji środowiska osób niepełnosprawnych,
  11. organizowanie turnusów rehabilitacyjno – szkoleniowych  dla chorych na cukrzycę, niewidomych, niedowidzących, starszych i ich rodzin, dzieci, młodzieży z opiekunami.
  12. wykorzystywanie własnych wydawnictw oraz innych dostępnych środków masowego przekazu do działalności edukacyjnej, oraz informowania społeczeństwa o problemach cukrzycy i działalności Stowarzyszenia,
  13. umocnienie więzi koleżeńskich w środowisku diabetyków,
  14. kształtowanie postaw pro społecznych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz szacunku dla osób starszych, niepełnosprawnych,
  15. inicjowanie i udział w tworzeniu placówek opieki diabetologicznej, w tym punktów wczesnego wykrywania cukrzycy,
  16. dbanie o rozwój Stowarzyszenia poprzez wzrost liczby i skuteczności jego działania,
 2. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje samodzielnie lub wraz z  innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, rządowymi i pozarządowymi.