Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1
  1. Stowarzyszenie nosi nazwę Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie i w dalszej części niniejszego statutu nazywane będzie w skrócie Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających zwalczaniu cukrzycy, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób dotkniętych tą chorobą.
  2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr. 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz Ustawy o z dnia 24.04..2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie( Dz.U.nr 96 poz. 873)  niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
  3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chrzanów.
  4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
  5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
  6. Stowarzyszenie może tworzyć Koła Terenowe na zasadach określanych w dalszych postanowieniach Statutu.
  7. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci okrągłej z napisem w otoku  wskazującym jej nazwę i siedzibę. Stowarzyszenie może używać także pieczęci prostokątnej o tej samej treści.
  8. Stowarzyszenie może posiadać sztandar oraz może ustanawiać oznaki i medale  nadawać tytuł honorowego członkostwa.
§ 2
  1. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.