Plan przyszłościowy działalności Stowarzyszenia na lata 2014-2019


 1. Edukacja chorych na cukrzycę i ich rodzin, pisanie programów edukacyjnych.
 2. Wykorzystanie mediów do szerokiej edukacji społeczeństwa.
 3. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożenia cukrzycą.
 4. Działania prewencyjno – promocyjne.
 5. Promować  zdrowy  styl życia.
 6. Profilaktyka i promocja zdrowia.
 7. Poprawa sposobu żywienia, zmniejszenia wystąpienia otyłości i nadwagi.
 8. Zwiększenie aktywności fizycznej u chorych na cukrzycę.
 9. Wczesne wykrywanie cukrzycy poprzez badania profilaktyczne.
 10. Rozwijać akcję  sponsoringową w celu gromadzenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc członkom stowarzyszenia, dzieciom, młodzieży, kobietom  w ciąży chorym na cukrzycę.
 11. Włączać członków rodzin w proces edukacji.
 12. Organizować imprezy integracyjne z udziałem diabetyków i ich rodzin, społeczeństwa osób niepełnosprawnych, przedstawicieli władz samorządowych, mediów.
 13. Zwiększyć ilość członków  stowarzyszenia poprzez propagowanie atrakcyjności ( wycieczki krajoznawczo - turystyczne, biesiady, imprezy integracyjne, konferencje, złazy, zjazdy itp.).
 14.  Promować stowarzyszenie poprzez wydawanie materiałów informacyjno - edukacyjnych, ulotek, broszur, rozmów.
 15. Promowanie zdrowego stylu życia wśród członków stowarzyszenia jak i społeczności lokalnej.
 16. Wykształcenie umiejętności wczesnego rozpoznania choroby poprzez badania poziomu cukru we krwi, ciśnienia, cholesterolu.
 17. Nawiązanie współpracy z lekarzami z poradni diabetologicznych szpitala, kliniki diabetologicznej.
 18. Kształtowanie zwyczajów samopomocowych, wzajemne wspieranie się w trudnych sytuacjach życiowych i w chorobie.
 19. Umocnienie więzi koleżeńskich w środowisku diabetyków.
 20. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu tj. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.
 21. Zorganizowanie klubu Diabetyków.
 22. Powstanie punktu porad, - tworzenie systemu poradnictwa dla osób chorych na cukrzycę.
 23. Tworzenie grup wsparcia.
 24. Udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej.
 25. Dbanie o rozwój i wizerunek stowarzyszenia.
 26. Organizowanie turnusów rehabilitacyjno – szkoleniowych.
 27. Reprezentowanie środowiska diabetyków na zewnątrz.
 28. Udział w różnych  naradach, konferencjach ,szkoleniach.
 29. Propagowanie nowoczesnych metod i techniki stosowanych w leczeniu cukrzycy.
 30. Pomoc i zaopatrzenie w sprzęt medyczny tj; gleukometry  do mierzenia poziomu cukru we krwi ,ciśnieniomierze, sprzęt rehabilitacyjny, fachową literaturę, broszury.
 31. Dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez wykreowanie systemu leczenia diabetologicznego w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej.
 32. Realizacja zadań publicznych ze strefy działalności Pożytku Publicznego 1%   zgodnie ze statutem stowarzyszenia.
 33. Promocja wszelkich działań prozdrowotnych i profilaktyki.
 34. Wzrost aktywności członków stowarzyszenia.